I když se svět točí stále rychleji, bez dlouhodobé strategie není podnikatelský úspěch možný. Trvalé konkurenční výhody lze dosáhnout jen prostřednictvím strategie.

Michael E. Porter, vůdčí teoretik managementu

Proč naplánovat vlastní strategii v Crowd1 ?

Před vlastním plánováním by jste si měli ujasnit vaše strategická východiska. Měli by jste si vymezit poslání, vizi a strategické cíle – tak jak to dělají úspěšné firmy.

Poslání – časově nevymezená proklamace budoucího zaměření “mojí” firmy a hlavních hodnot, které budou řídit moje další kroky

Vize – časově ohraničený popis podoby, jak bude za určitý čas moje podnikání vypadat, bod do kterého se chci dostat.

Strategické cíle – navazují na zpracovanou vizi, zpřesňují jednotlivé dílčí kroky, které je nutno vykonat pro dosažení vize.

Uvedu příklad:

Máte vizi postoupit v Crowd1 na pozici “President 1”. Zde se bavíme o zisku 5 000 000 bodů z binárního bonusu. Strategické cíle vám určí, jakým způsobem se postupně budete vypracovávat, počínaje startovní pozicí ‘Starter’, postupem na pozici ‘Team leader1’ (500 bodů), potom ‘Team Leader 2’ (1000 bodů) a tak dále až na pozici ‘Presiden1’ (nebo i výše). Ve strategických cílích si musíte rozepsat, jaké kroky je nutno vykonat, aby se vám podařilo naplnit vaši vizi. Prakticky to znamená napsat si, jak ty body nasbíráte. A potom jen stačí to, co jste si naplánovali, zrealizovat. Jedná se o nejtěžší úkol, protože v této fázi nastupují různá “ale”, výmluvy a spousta problémů, proč zrovna mi “to nejde”.  Začnete si zdůvodňovat, že máte nevýhodu vůči ostatním, obviňujete druhé, hledáte chyby na jiných, jenom ne u sebe.  Tak postupně vyšumí 95 % lidí, kteří zůstanou u toho, že opět neměli štěstí. O štěstí jsme si psali v předchozím příspěvku, pokud jste si ho nepřečetli, tak se k němu vraťte.

Proč by jste si měli nastavit svoje poslání a svoji vizi ? Protože pokud to s postupem na vyšší pozice a vyděláváním myslíte vážně, zavážete se určité skupině lidí, kteří od vás budou očekávat podporu. Chtě-nechtě se stanete vůdcem svého týmu a pokud nebudete směřovat za svým cílem a překonávat různé překážky, zbytek smečky to vycítí a vám se svou vizi nepodaří naplnit. Těch zmiňovaných 5 000 000 bodů neuděláte bez široké členské základny, ledaže by jste si těch 55 555 členů “nakoupili”, což by vás přišlo na 4 999 950 € . Takovému podnikání se říká charita.

Jaké by měly být strategické cíle?

  • Specific – specifické

  • Measurable – měřitelné

  • Achievable – dosažitelné

  • Result oriented – orientované na výsledek

  • Time – časově vymezené

  • Ethical – etické, v souladu s etickým přístupem

  • Resourced – zaměřené na zdroje

Sdílejte na sociálních sítích!